Warunki korzystania

1. Ogólny

1.1. Witamy w Immediateedge.co („Witryna”).

1.2. Witryna zawiera informacje o platformach stron trzecich ( „Platformy stron trzecich”) do handlu Bitcoinami ( „Usługi”).

1.3. Niniejsze warunki użytkowania ( "Warunki") rządzić wykorzystaniem, którego ("Ty twój" "Użytkownik") tworzy Witrynę lub Usługi. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki w całości. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Firmą, a jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Korzystając z serwisu akceptujesz Regulamin, wraz z jego okresowymi zmianami.

Niniejsze Warunki zawierają naszą politykę prywatności i akceptując te Warunki, potwierdzasz, że akceptujesz również i zgadzasz się z naszą polityką prywatności (możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności, klikając tutaj).

2. Kwalifikowalność

2.1. Masz prawo do korzystania ze strony internetowej tylko wtedy, gdy przestrzegasz wszystkich poniższych warunków:

2.1.1. Masz co najmniej 18 lat.

2.1.2. 2.1.2. Masz prawo, upoważnienie i możliwość subskrybowania niniejszych Warunków i przestrzegania wszystkich ich warunków.

2.1.3. Korzystanie z Witryny i/lub Usług nie jest zabronione zgodnie z prawem kraju, w którym mieszkasz lub znajdujesz się podczas korzystania z Witryny.

2.2. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących legalności Witryny i / lub Usług i / lub korzystania przez kogokolwiek z Witryny i / lub Usług i nie ponosi odpowiedzialności za żadne nielegalne korzystanie z Witryny i / lub Usług przez Użytkownika.

3. Terytoria zastrzeżone

3.1. Niezależnie od ogólności powyższego, Firma może, według własnego uznania, ograniczyć dostępność Witryny i / lub Usług (lub dowolnej ich części) do (i) dowolnego Użytkownika na dowolnym terytorium („Terytoria z ograniczeniami ”) oraz (ii) każdego Użytkownika, który nie przestrzega zasad i praktyk Firmy dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i/lub KYC (poznaj swojego klienta) lub (iii) co do których Firma zasadnie uważa, że ​​może go narazić na działanie ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne.

3.2. Terytoria [usa 'kanada' israel] są wyraźnie wyłączone z niniejszych Warunków i stanowią Terytoria zastrzeżone.

3.3. Jeżeli Firma ma uzasadnione przekonanie, że jakiekolwiek otoczenie prawne lub regulacyjne (i/lub jakiekolwiek faktyczne lub proponowane w nim zmiany) na odpowiednim terytorium narazi Firmę na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne na tym terytorium, jeśli Firma będzie nadal świadczyć lub udostępniając Stronę i/lub Usługi (lub ich część) Użytkownikom na tym terytorium, Spółka może poinformować Cię o swojej decyzji o wyznaczeniu tego terytorium jako Terytorium Zastrzeżone, a po takim powiadomieniu musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Strony i/lub Usługi.

3.4. Firma może, według własnego uznania, nałożyć dodatkowe wymagania lub warunki przed zaakceptowaniem Użytkowników zamieszkałych w lub z określonych krajów. Ponadto uznaje się, że jeśli jakikolwiek Użytkownik podróżuje na Terytoria Zastrzeżone, Witryna i/lub Usługi Firmy mogą nie być dostępne i/lub być od nich zablokowane.

4. Zabronione działania

4.1. Zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług z szacunkiem i zgadzasz się nie:

4.1.1. Link do Witryny i/lub korzystanie z Witryny w celu przesyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub przesyłania (a) informacji lub innych materiałów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ochronę praw do prywatności lub jakiekolwiek inne Prawidłowy; (b) informacje lub inne materiały, których publikacja lub wykorzystanie jest zabronione jako groźba, krzywda, zniewaga, oszczerstwo, zniesławienie, rasizm lub nieodpowiednie treści; (c) informacje lub inne materiały, które zawierają wirusa lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić systemy komputerowe Spółki lub stron trzecich lub w sposób, który może ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie z Witryny; (d) informacje lub inne materiały, które naruszają jakiekolwiek prawo; lub (e) informacje lub inne materiały zawierające wszelkiego rodzaju reklamy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

4.1.2. Usuń lub zmodyfikuj wszelkie przypisania, informacje prawne lub inne oznaczenia lub etykiety własności w Witrynie.

4.1.3. Korzystaj z Usług za pomocą dowolnego interfejsu innego niż Serwis.

4.1.4. Ingerować w korzystanie z Serwisu i/lub Usług przez innych Użytkowników.

4.1.5. Korzystaj z botów lub innych zautomatyzowanych metod dostępu lub korzystania z Witryny i / lub Usług.

4.1.6. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) bez wyraźnej zgody Firmy wszelkie materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym, bez ograniczeń, pluskwy internetowe, ciasteczka lub inne podobne urządzenia firmy spyware.

4.1.7. Uczestniczyć w „Kadrowanie”, „odbicie lustrzane”„Lub jakiejkolwiek innej formy symulacji wyglądu lub funkcji Usług.

4.1.8. Naruszać obowiązujące prawo lub przepisy, zachęcać lub promować jakąkolwiek nielegalną działalność, w tym między innymi naruszenie praw autorskich, naruszenie znaku towarowego, zniesławienie, naruszenie prywatności, kradzież tożsamości, piractwo, łamanie praw autorskich lub dystrybucję fałszywego oprogramowania.

4.1.9. Dokonać jakichkolwiek zmian i / lub ingerować w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Witryny i ładować oprogramowanie i / lub aplikacje, które mogą zaszkodzić lub spowodować szkody dla Firmy, Witryny lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

4.1.10. Dezasemblować, dekompilować lub dokonywać inżynierii wstecznej oprogramowania lub innej technologii zawartej w Witrynie lub wykorzystywanej do świadczenia Usług.

4.2. Przyjmujesz do wiadomości, że bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Spółki, w przypadku, gdy Spółka obawia się, że korzystanie z Witryny jest niezgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, Spółka może śledzić korzystanie przez Ciebie z Witryna lub Usługi, uniemożliwiać dostęp do Witryny, przekazywać Twoje wzorce zachowań w Witrynie stronom trzecim oraz wszelkie inne działania, które Firma uzna za odpowiednie w celu ochrony Twojej własności i/lub praw i/lub praw osób trzecich.

5 Prawa własności intelektualnej

5.1. Witryna i jej zawartość, w tym materiały wideo, teksty, zdjęcia, logo, projekty, muzyka, dźwięk, figury, marki i wszelkie inne treści zawarte w Witrynie są chronione prawami własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich.

5.2. Między Firmą a Użytkownikiem Firma zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interesy w Witrynie i Usługach. Korzystanie z Serwisu i/lub Usług nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie i/lub Usługach, z wyjątkiem prawa do korzystania z Serwisu i/lub Usług zgodnie z warunkami niniejszych Warunków.

5.3. Użytkownik może korzystać z Serwisu i/lub Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

5.4. Użytkownik nie może modyfikować, dekompilować, demontować, odtwarzać kodu źródłowego, kopiować, przenosić, tworzyć dzieł pochodnych, wypożyczać, udzielać podlicencji, rozpowszechniać, powielać w ramkach, ponownie publikować, usuwać, pobierać, wyświetlać, przesyłać, publikować, ani też nie zezwoli na to innym podmiotom. wynajmować lub sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, w całości lub w części, wykorzystywać w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie z Witryny lub Usług zgodnie z Warunkami lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści Witryny bez wyraźnego i uprzedniego pisemna zgoda Spółki.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Korzystanie z Witryny i / lub Usług będzie odbywać się na własne ryzyko i koszt. W zakresie dozwolonym przez prawo Firma zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Witryny i Usług oraz ich użytkowania, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, własności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw, przydatności , autorytet, dokładność, kompletność i terminowość. W związku z tym Usługi, w tym wszystkie treści i funkcje udostępnione lub dostępne za pośrednictwem Witryny, są dostarczane „tak jak są”, „w miarę dostępności” i „ze wszystkimi wadami”.

6.2. Niezależnie od ogólności powyższego, Firma nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędy, pomyłki lub nieścisłości jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie; (b) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Witryny lub za pośrednictwem Usług; (c) wszelkie błędy, wirusy, trojany lub tym podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Witryny lub Usług przez osoby trzecie.

6.3. Zgadzasz się chronić Firmę przed wszelkimi stratami wyrządzonymi, bezpośrednio lub pośrednio, Tobie i/lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, w odniesieniu do Witryny i/lub Usług, i będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie zawartość Serwisu i/lub Usług.

6.4. W żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, w tym utratę zysków lub utratę danych wynikających z korzystania z Witryny i / lub Usług lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny lub pobranych z Witryny lub w ramach Usług, na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz niezależnie od tego, czy Firma została ostrzeżona o możliwości wystąpienia tych szkód a w przypadkach, gdy organ sądowy uzna odpowiedzialność Spółki, jej odpowiedzialność nie przekroczy 1.000 USD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

6.5. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej oraz że ryzyko uszkodzenia lub szkody z powyższego spoczywa wyłącznie na Tobie.

6.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne linii telefonicznych lub sieciowych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarie spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem ruch w Internecie (lub niedostępność Internetu) lub niezgodność między Witryną lub Usługami a Twoją przeglądarką i / lub innym sprzętem. Niezależnie od ogólności powyższego, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu.

7. Treści lub usługi stron trzecich

7.1. Podczas korzystania z Usług możesz przeglądać treści lub usługi dostarczane przez osoby trzecie, w tym reklamy i recenzje na Platformach Osób Trzecich.

7.2. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy takich treści lub usług i mogą one nie zawsze być dokładne lub aktualne.

7.3. W związku z tym zalecamy niezależną weryfikację wszystkich informacji przed poleganiem na nich, a wszelkie decyzje lub działania podjęte na podstawie takich informacji są wyłączną odpowiedzialnością.

8. Linki

8.1. Witryna może zawierać łącza, treści, reklamy, promocje, logo i inne materiały z innych witryn internetowych lub oprogramowania, które są kontrolowane lub oferowane przez strony trzecie („Linki”). Radzimy upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich stron internetowych, oprogramowania lub materiałów przed uzyskaniem, użyciem, poleganiem na lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron internetowych lub oprogramowania lub na podstawie takich materiałów. Takie łącza są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody i zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziesz pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane użyciem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych w innych witrynach internetowych lub oprogramowaniu.

8.2. Umieszczenie linków w Witrynie nie stanowi poparcia, autoryzacji, sponsorowania, powiązania ani żadnego innego powiązania między Spółką a tymi witrynami internetowymi, oprogramowaniem lub ich operatorami.

8.3. Nie sprawdziliśmy żadnego lub wszystkich tych linków i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych lub oprogramowania. Radzimy upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn lub oprogramowania przed odzyskaniem, użyciem, zaufaniem lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych witryn lub oprogramowania. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane użyciem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych lub oprogramowaniu.

9. Różne

9.1. Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać, modyfikować lub zaprzestać świadczenia dowolnych Usług i/lub wprowadzać nowe Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku wprowadzonych zmian i nie będziesz mieć żadnych roszczeń wobec Nas w tym zakresie.

9.2. Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze Warunki. Gdy to zrobimy, powiadomimy Cię, publikując najnowszą wersję i sprawdzając datę u góry tej strony, a wszelkie modyfikacje wejdą w życie natychmiast po takim opublikowaniu. Jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny po wejściu w życie jakiejkolwiek zmiany, zostanie to uznane za akceptację zmienionych Warunków.

9.3. Użytkownik akceptuje, że przekazywanie informacji do lub z Witryny nie tworzy między nim a Firmą relacji odbiegających od tych określonych w niniejszych Warunkach.

9.4. Niniejsze Warunki i Polityka Prywatności, wraz z ich modyfikacjami, stanowią jedyne obowiązujące umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem i żadne oświadczenie, obietnica, zgoda lub zobowiązanie, zarówno pisemne, jak i ustne, które nie są zawarte w Warunkach Polityki Prywatności będą wiążące dla stron.

9.5. Naruszenie lub opóźnienie z naszej strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub zasobu na mocy postanowień niniejszego dokumentu nie będzie oznaczać zrzeczenia się tego prawa, ani też jedyne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub zasobu nie zapobiegnie jakimkolwiek innym wykonywanie lub wykonywanie jakichkolwiek innych praw, uprawnień lub zasobów.

9.6. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna, że ​​którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie jest wykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, wspomniane postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a reszta będzie interpretowana tak, jakby wspomniane postanowienie zostało wyłączone i będzie wykonalne. zgodnie z jej warunkami; Jednak w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby nadać mocy obowiązującej, w możliwie największym stopniu i zgodnie z dozwolonym przez obowiązujące prawo, znaczenie i intencję wyłączonego przepisu określone przez wspomniany sąd właściwą jurysdykcję.

9.7. Możemy przenieść lub scedować każde z naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu na dowolną osobę trzecią; Niezależnie od powyższego, Witryna i/lub którakolwiek z Usług może być obsługiwana przez osoby trzecie. Użytkownik nie może w żaden sposób przenosić, cedować ani zastawiać żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.